Regulaminy:

 1. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU OPOLE+
 2. REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W OPOLU PRZEZ SYSTEM OPOLE+
 3. REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W OPOLU ZA POMOCĄ SYSTEMU OPOLE+
 4. REGULAMIN OPŁACANIA POSTOJU W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W OPOLU PRZEZ SYSTEM OPOLE+
 5. REGULAMIN SPRZEDAŻY WORKÓW BIG BAG PRZEZ „ZAKŁAD KOMUNALNY” W OPOLU SP. Z O. O. ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU OPOLE+
 6. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WYWOZU ODPADÓW W WORKACH TYPU BIG BAG
 7. REGULAMIN ZAMAWIANIA USŁUG MEDYCZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ „CENTRUM ZDROWIA W OPOLU” SP. Z O. O. W OPOLU PRZEZ SYSTEM OPOLE+
 8. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO I APLIKACJI MOBILNEJ OPOLE+ W ZAKRESIE BILETÓW MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W OPOLU
 9. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO I APLIKACJI MOBILNEJ OPOLE+ W RAMACH USŁUGI TRANSPORTU SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - MIESZKAŃCÓW MIASTA OPOLA MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W PORUSZANIU SIĘ

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU OPOLE+

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z usług elektronicznych w ramach Systemu Opole+ realizowanych przez Urząd Miasta Opola.
 2. Administrator Systemu Opole+ - Miasto Opole, adres: ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, tel. 77 45 11 800, email: urzad@um.opole.pl. który zarządza i administruje Systemem.
 3. Aplikacja - oprogramowanie na telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne, konieczne do korzystania z Systemu Opole+.
 4. Aplikacja internetowa - strona internetowa Systemu Opole+ pozwalająca na zarejestrowanie się w Systemie Opole+ oraz zarządzanie Kontem Użytkownika Systemu Opole+ danego Usługobiorcy.
 5. BOK - Biuro Obsługi Klienta Systemu Opole+.
 6. Dane osobowe- wprowadzone przez Użytkownika Systemu Opole+ informacje, zgromadzone podczas Rejestracji Konta Użytkownika w Systemie oraz w toku jej użytkowania, stanowiące dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Karta SIM - karta mikroprocesorowa wydana przez Operatora, umożliwiająca dostęp do sieci Operatora na zasadach określonych w oddzielnej umowie z Operatorem.
 8. Konto Użytkownika - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Usługobiorcy, posiadający unikalną nazwę (login) i hasło.
 9. Operator - przedsiębiorca dostarczający publiczną sieć telekomunikacyjną.
 10. PayU - przedsiębiorca pełniący rolę operatora płatności online w Systemie Opole+.
 11. Regulamin - niniejszy dokument.
 12. Rejestracja - założenie Konta Użytkownika w Systemie Opole+.
 13. System Opole+ (System) - aplikacja internetowa Opole+ pod adresem https://opoleplus.pl oraz aplikacja mobilna Opole+ dostępna w sklepach AppStore oraz Google Play, prowadzona przez Administratora, pełniący funkcję „systemu teleinformatycznego” zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2023 poz. 57 ze zm.), który udostępnia Usługi elektroniczne skierowane do Usługobiorców w mieście Opolu.
 14. Umowa - umowa zawierana z chwilą Rejestracji pomiędzy Administratorem Systemu Opole+ a Usługobiorcą na świadczenie usług w ramach Systemu Opole+.
 15. Urządzenie - telefon komórkowy lub inne urządzenie, posiadające możliwość łączenia się z Internetem, kompatybilne z Systemem Opole+, zdolne do pobrania i instalacji na nim Aplikacji, a także zdolne do prawidłowej obsługi pobranej Aplikacji.
 16. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez sieć telekomunikacyjną z wykorzystaniem technologii informacyjnej, której świadczenie jest zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego udziału człowieka.
 17. Usługobiorca (Użytkownik) - osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uprawniona do korzystania z Systemu Opole+ w celu wyświetlenia treści lub skorzystania z funkcji udostępnionych przez Aplikację.
 18. Uwierzytelnienie - proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości Usługobiorcy biorącego udział w procesie komunikacji i zlecającego wykonanie usługi elektronicznej.
 19. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Systemu Opole+.
 20. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu Opole+ w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 21. Korzystanie z Systemu Opole+ jest bezpłatne. Opłaty mogą być wymagane jedynie w ramach realizacji konkretnych usług, w których konieczne jest wniesienia opłaty, o ile przepisy prawa taką opłatę przewidują.
 22. Logowanie - proces uwierzytelniania i autoryzacji Użytkownika , polegający na podaniu unikalnej nazwy (login) i hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu do treści i Usług elektronicznych dostępnych tylko dla Usługobiorców zalogowanych.
 23. System Opole+ udostępnia treści ogólnodostępne dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz treści dostępne dla Usługobiorców zalogowanych.
 24. Aby Usługobiorca zrealizował Usługę elektroniczną, konieczne jest zalogowanie się do Systemu Opole+.
 25. Z chwilą pierwszego zalogowania Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych adresowych (w tym adresu e-mail) przez Administratora Systemu Opole+, a w szczególnych przypadkach także innych danych, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług elektronicznych. Zgodę można w każdym czasie odwołać, co będzie równoczesne z rezygnacją z korzystania z Usług elektronicznych.
 26. Administrator Systemu Opole+ zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.

§ 2 Rejestracja w Systemie Opole+

 1. Rejestracja w Systemie Opole+ odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wyłącznie przez Aplikację internetową. Usługobiorca otrzymuje również możliwość pobrania i zainstalowania na swoim Urządzeniu mobilnym Aplikacji, koniecznej do korzystania z Systemu Opole+.
 2. Usługobiorcy mają możliwość pobrania i zainstalowania Aplikacji poprzez sklep internetowy AppStore lub Google Play, odpowiedni do używanego systemu operacyjnego.
 3. W celu pobrania i zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklep internetowy AppStore lub Google Play.
 4. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz zawarciem Umowy pomiędzy Administratorem Systemu Opole+ a Usługobiorcą na świadczenie usług w ramach Systemu Opole+, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. W chwili zawarcia Umowy, Administrator Systemu Opole+ udziela Usługobiorcy niewyłączną i nieodpłatną licencję na korzystanie z Aplikacji. Licencji udziela się wyłącznie w celach korzystania z usług Systemu Opole+. Każde inne użycie, jak również dokonywanie zmian w Aplikacji, jej dekompilacja, sprzedaż, rozpowszechnianie, użyczanie, udzielanie dalszych licencji są zakazane.
 6. Rejestrując się w Systemie Opole+ Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z funkcjonowaniem Systemu Opole+.

§ 3 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. W celu korzystania z Systemu Opole+, a w szczególności do pobrania i zainstalowania Aplikacji, Usługobiorca musi posiadać Urządzenie z aktywną Kartą SIM jednego z Operatorów oraz dokonać pełnej Rejestracji w Systemie Opole+.
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że do realizacji Umowy konieczne jest podanie poprawnych i aktualnych danych osobowych, wykorzystywanych podczas korzystania z Sytemu Opole+.
 3. W celu realizacji Umowy, Usługobiorca jest ponadto zobowiązany na bieżąco aktualizować swoje dane osobowe w Systemie Opole+, niezwłocznie po zaistniałej zmianie.
 4. W przypadku podejrzenia użycia Aplikacji przez osoby trzecie, utraty bądź kradzieży Urządzenia z zainstalowaną Aplikacją, jak również w przypadku blokady lub utraty karty SIM, Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić Administratora Systemu Opole+ o zaistniałym zdarzeniu.
 5. Hasło Usługobiorcy, które zostanie ustanowione podczas Rejestracji lub zmienione w późniejszym czasie przez Usługobiorcę, nie może być przekazywane osobom trzecim i musi być chronione w sposób uniemożliwiający jego podgląd osobom trzecim. Jeśli wystąpi podejrzenie ze strony Usługobiorcy, iż dostęp do hasła uzyskała osoba trzecia, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Administratora Systemu Opole+.
 6. W razie zgłoszenia przez Usługobiorcę sytuacji wskazanej w pkt. 4 i/lub 5 powyżej, Konto Użytkownika zostanie natychmiast dezaktywowane. Ponowne odblokowanie Konta Użytkownika będzie możliwe tylko i wyłącznie przez BOK.
 7. Jeśli Usługobiorca zaniecha obowiązków informacyjnych wskazanych w pkt 4 i 5 powyżej i poprzez to narazi PayU, Administratora Systemu Opole + lub inny podmiot na szkody, to poszkodowanemu przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Usługobiorcy. Administrator Systemu Opole+ jest ponadto upoważniony w takich przypadkach do zablokowania Konta Użytkownika.
 8. Zabrania się korzystania z kont innych Usługobiorców oraz udostępniania swojego konta innym osobom lub podmiotom.
 9. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści niezgodnych z prawem i przeznaczeniem Systemu Opole+ i formularzy. Administrator Systemu Opole+ nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, sprzeczne z prawem.

§ 4 Prawa i obowiązki Administratora Systemu Opole+

 1. Administrator Systemu Opole+ gwarantuje, iż Usługi elektroniczne świadczone są zgodne z przepisami polskiego prawa.
 2. Administrator Systemu Opole+ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Usługobiorcy bądź osoby upoważnionej przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.
 3. Administrator Systemu Opole+ zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Usługobiorców.
 4. Administrator Systemu Opole+ zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Usługobiorców zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Administrator Systemu Opole+ zobowiązany jest zapewnić ciągły dostęp do Systemu Opole+, jak i zapewnić bezpieczeństwo realizowanych za ich pomocą transakcji.
 6. Administrator Systemu Opole+ zobowiązany jest do realizacji transakcji dokonywanych przez Usługobiorców w ramach Systemu Opole+.
 7. Administrator Systemu Opole+ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorcę w wyniku funkcjonowania Urządzeń, z których Usługobiorca realizuje transakcje. Urządzenia muszą spełniać wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Administrator Systemu Opole+ nie ponosi również odpowiedzialności względem Usługobiorcy niebędącego osobą fizyczną korzystającą z Systemu Opole+ w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorcę wskutek użycia Aplikacji, jak również korzystania z Systemu Opole+.
 8. Administrator Systemu Opole+ nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Usługobiorcę.
 9. Administrator Systemu Opole+ zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Systemu Opole+, w szczególności w celu przeprowadzenia koniecznej konserwacji, dokonania zmian lub zapobieżenia ewentualnym szkodom. O zawieszeniu działalności Administrator Systemu Opole+ zobowiązany jest poinformować Użytkowników.
 10. W przypadku, gdy Administrator Systemu Opole+ poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż Konto Użytkownika jest lub może zostać wykorzystane do nadużyć, lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lub z postanowieniami Umowy, Administrator Systemu Opole+ zastrzega sobie prawo do dezaktywowania Konta Użytkownika, co będzie oznaczać brak możliwości realizacji jakichkolwiek usług za pośrednictwem danego Konta Użytkownika. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Usługobiorcę, po ustaleniu stanu faktycznego, Administrator Systemu Opole+ może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do upoważnionych organów.
 11. W przypadku dezaktywacji Konta Użytkownika, na wezwanie Administratora Systemu Opole+, Usługobiorca zobowiązany jest współdziałać z Administratorem Systemu Opole+ celem wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności dostarczyć wyjaśnienia i odpowiednie dokumenty.

§ 5 Rodzaj i zakres Usług

 1. Usługobiorcy mają możliwość przeglądu treści ogólnodostępnych w Systemie Opole+.
 2. Wymagania związane z zakupem usługi określają odpowiednie regulaminy danego podmiotu udostępniającego swoje usługi za pośrednictwem Systemu Opole+.
 3. Usługi dostępne w Systemie Opole+:
 1. Usługa Basen Letni „ Błękitna Fala” - integralna część Systemu Opole+, umożliwiająca zakup elektronicznego biletu i zalegalizowanie skorzystania z usługi, za pomocą urządzenia mobilnego.
 2. Usługa Kryta pływalnia „Akwarium”, integralna część Systemu Opole+, umożliwiająca zakup elektronicznego biletu i zalegalizowanie skorzystania z usługi, za pomocą urządzenia mobilnego.
 3. Usługa Kryta pływalnia „Wodna Nuta”, integralna część Systemu Opole+, umożliwiająca zakup elektronicznego biletu i zalegalizowanie skorzystania z usługi, za pomocą urządzenia mobilnego.
 4. Usługa Lodowisko „Toropol”, integralna część Systemu Opole+, umożliwiająca zakup elektronicznego biletu i zalegalizowanie skorzystania z usługi, za pomocą urządzenia mobilnego.
 5. Usługa Ogród Zoologiczny, integralna część Systemu Opole+, umożliwiająca zakup elektronicznego biletu i zalegalizowanie skorzystania z usługi, za pomocą urządzenia mobilnego.
 6. Usługa Miejski Zakład Komunikacyjny - integralna część Systemu Opole+, umożliwiająca zakup elektronicznego biletu i zalegalizowanie przejazdu środkami komunikacji miejskiej, za pomocą urządzenia mobilnego.
 7. Usługa Strefa Płatnego Parkowania - integralna część Systemu Opole+ umożliwiająca rozliczanie rzeczywistego czasu postoju w strefach płatnego parkowania, za pomocą urządzenia mobilnego.
 8. Usługa Obsługa bigbagów - integralna część Systemu Opole+, umożliwiająca zakup i wywożenie bigbagów.
 9. Usługa Karta biblioteczna - integralna część Systemu Opole+ umożliwiająca usługę wypożyczenia przy wykorzystaniu elektronicznej karty bibliotecznej za pomocą urządzenia mobilnego.
 10. Usługa Tabliczki przystankowe - integralna część Systemu Opole+ umożliwiająca przeglądanie tabliczek przystankowych wybranych linii komunikacji miejskiej w mieście Opolu.
 11. Usługa Planer podróży - integralna część Systemu Opole+ umożliwiająca wybór optymalnej propozycji wyjazdu, która będzie dopasowana do wymaganych potrzeb.
 12. Usługa Transport osób z niepełnosprawnością - integralna część Systemu Opole+ umożliwiająca ustalenia terminu dowozu oraz zakup elektronicznego biletu i zalegalizowanie skorzystania z usługi dowozu, za pomocą urządzenia mobilnego.
 13. Obsługa Kart Miejskich „Opolska Rodzina” oraz „Opolski Senior” - integralna część Systemu Opole+, umożliwiająca wnioskowanie o wydanie Kart Miejskich oraz identyfikacja wizualna za pomocą urządzenia mobilnego.
 14. Usługa „Zgłoś problem” integralna część Systemu Opole+ umożliwiająca zgłaszanie informacji o sytuacjach, które mogą dotyczyć uszkodzeń, dewastacji dróg, komunikacji, porządku, bezpieczeństwa i innych.

§ 6 Rozliczenia i koszty

 1. Pobranie Aplikacji na Urządzenie oraz późniejsze korzystanie z Aplikacji, jest związane z wykorzystaniem transmisji danych (Internet) według stawek poszczególnych Operatorów.
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie rozliczenia pieniężne za korzystanie z usług realizowanych w Systemie Opole+ realizowane są przez PayU lub podmiot posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności związanej z rynkiem finansowym.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Regulacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Systemu Opole+.
 2. Administrator Systemu Opole+ gwarantuje ochronę danych i informacji o Usługobiorcy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administrator Systemu Opole+ nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Usługobiorcy przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów Usługobiorcy.
 4. Administrator Systemu Opole+ zapewnia Usługobiorcom możliwość usunięcia swojego konta. Usunięcie konta następuje na wniosek właściciela konta złożony przez System Opole+ w Profilu Interesanta.

§ 8 Reklamacje

 1. Administrator Systemu Opole+ ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w granicach i na zasadach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa i wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania Usługi elektronicznej wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących realizacji Usługi elektronicznej, w tym płatności, Usługobiorca ma prawo złożenia Reklamacji za pośrednictwem formatki reklamacyjnej zamieszczonej w Aplikacji oraz w Aplikacji internetowej.
 4. Reklamacje dotyczące płatności, złożone przez Użytkowników po upływie 31 dni od dnia płatności mogą pozostać bez rozpoznania.
 5. Reklamacja powinna co najmniej zawierać:
 1. imię i nazwisko Użytkownika,
 2. numer telefonu Użytkownika (Identyfikator),
 3. informacje dotyczące realizowanej płatności,
 4. opis przedmiotu Reklamacji.
 1. Podmiot udostępniający swoje usługi za pośrednictwem Systemu Opole+ potwierdza przyjęcie Reklamacji przesyłając wiadomość e-mail.
 2. W sytuacji, gdy przekazane przez Użytkownika informacje nie pozwalają na rozstrzygnięcie Reklamacji lub wymagają uzupełnienia, podmiot udostępniający swoje usługi za pośrednictwem Systemu Opole+ zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika o uzupełnienie danych dotyczących reklamowanej płatności.
 3. Podmiot udostępniający swoje usługi za pośrednictwem Systemu Opole+ udziela odpowiedzi na Reklamację w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia przyjęcia Reklamacji.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy niemożliwe jest rozpatrzenie Reklamacji w terminie 15 dni roboczych, Podmiot udostępniający swoje usługi za pośrednictwem Systemu Opole+ powiadamia Użytkownika o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie Reklamacji, wskazując jednocześnie przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji, który nie może być jednak dłuższy niż 35 (trzydzieści pięć) dni roboczych od dnia przyjęcia Reklamacji.
 5. Podmiot udostępniający swoje usługi za pośrednictwem Systemu Opole+ przesyła odpowiedź na Reklamację w formie elektronicznej, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda przekazania odpowiedzi w formie pisemnej pocztą tradycyjną.
 6. Do zachowania terminów wymienionych w niniejszym paragrafie, wystarczające jest wysłanie do Użytkownika w formie elektronicznej lub pisemnej pocztą tradycyjną odpowiedzi w ostatnim dniu terminu.
 7. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do wystąpienia do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta z wnioskiem o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie rozpatrzonej Reklamacji.
 8. W przypadku dokonywania przez Usługobiorcę płatności przy wykorzystaniu karty płatniczej, Administrator Systemu Opole+ może w stosowanym zakresie ograniczyć się jedynie do pośredniczenia w przekazaniu informacji niezbędnych do zgłoszenia reklamacji do wydawcy karty płatniczej. Dokładne informacje dotyczące zgłaszania reklamacji i dokonywania zwrotów płatności wykonanych z wykorzystaniem karty płatniczej określa stosowane umowa zawarta przez Użytkownika z wydawcą karty płatniczej.
 9. Zwroty dokonywane są tym samym kanałem płatności, którym nastąpiła płatność, chyba że z powodów niezależnych od podmiotu udostępniającego swoje usługi za pośrednictwem Systemu Opole+ będzie to niemożliwe; w takim przypadku zwrot następuje innym dostępnym kanałem płatności.

§ 9 Okres obowiązywania Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Usługobior-cę lub Administratora Systemu Opole+ w każdym czasie.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą usunięcia Konta Użytkownika, tj.:

 

 1. w momencie usunięcia konta z Urządzenia przez Użytkownika;
 2. w przypadkach dezaktywowania Konta Użytkownika określonych w Regulaminie oraz w momencie likwidacji Systemu Opole+ lub zakończenia przez Administratora Systemu Opole+ działalności w zakresie świadczenia usług.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie https://opoleplus.pl/.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 3. Administrator Systemu Opole+ zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej https://opoleplus.pl/ o ile w Regulaminie nie zastrzeżono inaczej.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Usługobiorca zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania dostępu do konta Usługobiorcy.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W OPOLU PRZEZ SYSTEM OPOLE+

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży elektronicznych biletów wstępu na teren Ogrodu Zoologicznego w Opolu za pomocą platformy OPOLE+ (strona internetowa dostępna pod adresem: www.opoleplus.pl).
 2. Dokonanie zakupu biletów na platformie OPOLE+ oznacza zapoznanie i akceptację regulaminu.

§ 2 Zakup biletów poprzez platformę OPOLE+

Zakupując bilet należy wybrać konkretny dzień wizyty w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu.

 1. W sprzedaży poprzez platformę OPOLE+ dostępne są bilety:
   
  1. normalny,
  2. ulgowy,
  3. grupowy/rodzinny,
  4. uprzywilejowany,
  5. roczny bilet wstępu (normalny, ulgowy),
  6. bilet dla dziecka do ukończenia 3 roku życia.
    
 2. Na żądanie Nabywcy wystawiana jest Faktura VAT, dostępna na koncie użytkownika aplikacji Opole+ w Historii transakcji/ Moje zamówienia/ Zażądaj faktury.
 3. Nabywca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych do faktury, które pobrane są z konta użytkownika aplikacji Opole+.
 4. Opłaty za bilety należy dokonać za pomocą udostępnionej na platformie bramki płatniczej PayU.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2442) sprzedaż biletów on-line nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu z kasy fiskalnej.
 6. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 7. Każda transakcja zakupu biletów on-line dokumentowana jest otrzymaniem biletu, który znajduje się w zakładce Twoje bilety.
 8. Zakupione bilety upoważniają do wstępu na teren Ogrodu na wybrany dzień, celem wejścia należy zeskanować kod QR na urządzeniu kontrolerskim bezpośrednio z urządzenia mobilnego.
 9. Kupujący odpowiedzialny jest za zapewnienie czytelności kod QR na ekranie urządzenia mobilnego.
 10. Osoba kupująca bilet uprawniający do zniżek przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Bilety ulgowe i uprzywilejowane bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na teren Ogrodu.
 11. Do korzystania z uprzywilejowanych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:
   
  1. dzieci i młodzież do lat 18 uczęszczający do szkół specjalnych, dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych, uczniowie tzw. szkół życia lub pokrewnych placówek wraz z towarzyszącymi im opiekunami;
  2. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji wraz z towarzyszącymi im opiekunami;
  3. 1 opiekun (przewodnik) przypadający na 10 podopiecznych, w przypadku grup uczniowskich;
  4. zorganizowane grupy podopiecznych Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych lub pokrewnych jednostek;
  5. uprawniony posiadacz karty „OPOLSKA RODZINA”;
  6. uprawniony posiadacz karty „OPOLSKI SENIOR”.
    
 12. Do korzystania z biletu grupowego/rodzinnego uprawnione są minimum 3 osoby, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe (rodzice/opiekunowie) i minimum 1 podopieczny (tj. dzieci powyżej 3 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych dziennych do ukończenia 21 roku życia oraz studenci do ukończenia 26 roku życia) Przy zakupie biletu grupowego/rodzinnego nie przysługują ulgi z innych tytułów.
 13. Do korzystania z bezpłatnych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:
   
  1. dzieci do ukończenia 3 roku życia.
    
 14. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych, uprzywilejowanych, grupowych/rodzinnych i bezpłatnych biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego są odpowiednio:
  1. ważna legitymacja szkolna/studencka;
  2. legitymacja emeryta/rencisty;
  3. dokument orzekający o stopniu niepełnosprawności lub potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji lub potwierdzający całkowitą niezdolność do pracy;
  4. ważna karta „OPOLSKA RODZINA” lub „OPOLSKI SENIOR” wraz z dokumentem tożsamości.

§ 3 Zwroty, zamiany, reklamacje

 1. Zwrotu biletu można dokonać nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie okresu jego obowiązywania, poprzez wybranie opcji ZWROT dostępnej w aplikacji Opole+ w Historii transakcji/ Moje zamówienia/ Zgłoszenie reklamacyjne.
 2. Wymiany biletu na inny rodzaj dokonuje się w trybie właściwym dla jego zwrotu.
 3. Zwrot ceny biletu nastąpi na konto Użytkownika w platformie Opole+ w terminie do 14 dni.
 4. Reklamacje w zakresie nieprawidłowo zrealizowanej transakcji zakupu biletów należy zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego w aplikacji Opole+ w Historii transakcji/Moje zamówienia/Zgłoszenie reklamacyjne.

§ 4 Ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) zbieranych za pośrednictwem platformy Opole+ jest Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, - zwany dalej „Administratorem” i z którym się można skontaktować kontaktować – listownie, poprzez e-mail: urzad@um.opole.pl, telefonicznie: +48 77 45 11 800.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane zbierane za pośrednictwem platformy Opole+ na potrzeby procesu sprzedaży jest Ogród Zoologiczny w Opolu, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole, adres poczty elektronicznej: zoo@zoo.opole.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie „Sprzedawcą”.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 1781 ) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020, poz. 344).
 4. Administrator i procesor dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line, Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez ADO w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym jak również wszelkich niezbędnych działań służących do prawidłowego funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 6. Utworzenie konta na platformie Opole+ wymaga podania danych osobowych przez Klienta.
 7. W trakcie realizacji Umowy Kupna, Administrator przekazuje spółce PayU jako podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne na platformie Opole+ dane Klientów niezbędne do realizacji powyżej opisanych płatności obejmujące w szczególności: imię i nazwisko, adres Klienta, adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych PayU staje się ich administratorem.
 8. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Strony Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 10. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 12. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest udostępniony na stronie internetowej www.opoleplus.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Ogród Zoologiczny w Opolu zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.opoleplus.pl.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W OPOLU ZA POMOCĄ SYSTEMU OPOLE+

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży elektronicznych biletów wstępu na teren obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu za pomocą systemu OPOLE+ (strona internetowa dostępna pod adresem: www.opoleplus.pl, oraz aplikacja mobilna dostępna w systemach Android i iOS).
2. Dokonanie zakupu biletów w systemie OPOLE+ oznacza zapoznanie i akceptację regulaminu.
3. System umożliwia zakup biletów na teren obiektów: Akwarium ul. Ozimska 48B, Wodna Nuta ul. Prószkowska 96, Błękitna Fala plac Róż 8, Sztuczne Lodowisko Toropol ul. Barlickiego 13.

§ 2 Zakup biletów poprzez system OPOLE+

1. Podczas dokonywania zakupu biletu należy wybrać konkretny dzień wizyty na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
2. W sprzedaży poprzez platformę OPOLE+ dostępne są zakupy następujących usług:

a. LODOWISKO TOROPOL

i. Normalny
ii. Ulgowy
iii. Karta Opolska Rodzina
iv. Karta Duża Rodzina
v. Karta Opolski Senior
vi. Wypożyczenie łyżew
vii. Wynajem całej tafli lodowej - grupy zorganizowane, szkoły

b. PŁYWALNIA WODNA NUTA

i. Normalny
ii. Ulgowy
iii. Karta Opolska Rodzina
iv. Karta Duża Rodzina
v. Karta Opolski Senior
vi. Wynajem tor lub niecka NA PEŁNE GODZINY (8-9, 11-12, 12-13 itp.)

c. PŁYWALNIA AKWARIUM

i. Normalny - duża niecka
ii. Ulgowy - duża niecka
iii. Karta Opolska Rodzina - duża niecka
iv. Karta Duża Rodzina - duża niecka
v. Karta Opolski Senior - duża niecka
vi. Wynajęcie tor lub niecka NA PEŁNE GODZINY (8-9, 11-12, 12-13 itp.)

d. BASEN LETNI

i. Normalny
ii. Ulgowy
iii. Karta Opolska Rodzina
iv. Karta Duża Rodzina
v. Karta Opolski Senior
vi. Wynajęcie tor lub niecka NA PEŁNE GODZINY (8-9, 11-12, 12-13 itp.)

3. Na żądanie Nabywcy wystawiana jest Faktura VAT.
4. Procedura wystawienia faktury realizowana jest z poziomu serwisu www - w dziale Historia transakcji / Moje zamówienia, poprzez wybór opcji "zażądaj faktury".
5. Faktura dostarczana jest Nabywcy pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w profilu nabywcy w Systemie Opole+.
6. Zgłoszenie żądania wystawienia faktury możliwe jest w okresie zgodnym z obowiązującymi przepisami o podatku VAT (wg stanu prawnego na dzień przyjęcia niniejszego regulaminu: w okresie 3 miesięcy od daty zakupu).
7. Nabywca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych do faktury, które pobrane są z konta użytkownika aplikacji Opole+.
8. Opłaty za bilety należy dokonać za pomocą udostępnionej na platformie bramki płatniczej PayU.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2442) sprzedaż biletów on-line nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu z kasy fiskalnej.
10. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
11. Każda transakcja zakupu biletów on-line dokumentowana jest otrzymaniem biletu, który znajduje się w zakładce Twoje bilety.
12. Zakupione bilety upoważniają do wstępu na teren Obiektu na wybrany dzień. Celem wejścia należy zeskanować kod QR na urządzeniu kontrolerskim przy kasie obiektu bezpośrednio z urządzenia mobilnego.
13. Kupujący odpowiedzialny jest za zapewnienie czytelności kodu QR na ekranie urządzenia mobilnego.
14. Osoba kupująca bilet uprawniający do zniżek przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Bilety ulgowe i uprzywilejowane bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na teren obiektu MOSIR.
15. Do korzystania z uprzywilejowanych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:

a. dzieci, młodzież ucząca się do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści - za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki;
b. osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem - za okazaniem dokumentu świadczącego o niepełnosprawności,
c. uprawniony posiadacz karty „OPOLSKA RODZINA”;
d. uprawniony posiadacz karty „OPOLSKI SENIOR”,
e. uprawniony posiadacz karty „DUŻA RODZINA”.

16. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych, uprzywilejowanych, grupowych/rodzinnych biletów wstępu na teren obiektów MOSiR są odpowiednio:

a. ważna legitymacja szkolna/studencka;
b. legitymacja emeryta/rencisty;
c. dokument orzekający o stopniu niepełnosprawności lub potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji lub potwierdzający całkowitą niezdolność do pracy;
d. ważna karta „OPOLSKA RODZINA”, „OPOLSKI SENIOR” lub „DUŻA RODZINA” wraz z dokumentem tożsamości.

§ 3 Reklamacje, zwroty środków, zamiany.

1. Reklamacje należy zgłaszać z poziomu serwisu www - w dziale Historia transakcji / Moje zamówienia, poprzez wybór opcji "zgłoszenie reklamacyjne".
2. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego zwrot ceny biletu nastąpi w terminie do 14 dni, na rachunek bankowy Użytkownika w platformie Opole+.
3. Zwrotu biletu można dokonać nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie okresu jego obowiązywania.
4. Procedura zwrotu realizowana jest z poziomu serwisu www - w dziale Historia transakcji / Moje zamówienia, poprzez wybór opcji "zgłoszenie reklamacyjne".
5. Wymiany biletu na inny rodzaj dokonuje się w trybie właściwym dla jego zwrotu.

§ 4 Ochrona danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w związku z zakupem elektronicznego biletu wstępu na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod adresem: www.mosir.opole.pl.
2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@mosir.opole.pl.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

a. realizacji umowy zakupu (art. 6.1.b) RODO);
b. dokumentowania realizowanych usług, wystawienia faktur i prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6.1.c RODO);
c. obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi realizowanie zadania w interesie publicznym (art. 6.1. e RODO).

4. Dane będą przetwarzane przez 6 lat od zakończenia realizacji umowy lub do momentu ustania ewentualnych roszczeń.
5. Państwa dane niezbędne do zrealizowania transakcji, będą udostępniane do operatora płatności internetowych.
6. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT.
7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych. Brak podania danych identyfikacyjnych może uniemożliwić wystawienie rachunku lub faktury oraz realizację umowy.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest udostępniony na stronie internetowej www.opoleplus.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.opoleplus.pl.

 

REGULAMIN OPŁACANIA POSTOJU W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W OPOLU PRZEZ SYSTEM OPOLE+

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady opłacania postoju w strefie płatnego parkowania (SPP) w Opolu poprzez system Opole+.
2. Stawki opłat za parkowanie w SPP obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy parkowanie jest bezpłatne.
3. Opłatę za postój w SPP realizowaną poprzez platformę Opole+ należy wnieść niezwłocznie, nie później jednak niż 2 minuty od zaparkowania pojazdu.
4. Opłacenie postoju w SPP w systemie OPOLE+ oznacza zapoznanie i akceptację regulaminu.
5. Wysokość stawek za parkowanie oraz zasady funkcjonowania SPP w Opolu reguluje uchwała nr XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (tj. Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2023.2272).
6. Zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały nr XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. za sprawy związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania odpowiada dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

§ 2 Opłacanie postoju w SPP w Opolu

1. Opłacając postój w SPP należy:
a. wybrać podstrefę (odpowiednio A – śródmiejską strefę płatnego parkowania lub B);
b. wybrać przewidywany czas ważności biletu, po którym naliczanie opłaty zostanie automatycznie zakończone przy czym minimalny czas postoju opłacany za pomocą aplikacji mobilnej wynosi ½ godziny;
c. potwierdzić zakup;
d. w przypadku wcześniejszego zakończenia postoju wybrać opcję „Zakończ parkowanie”.
2. W przypadku, gdy nabywca zakończy postój przed upływem ważności biletu, opłata za niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi.
3. Opłaty za bilety należy dokonać za pomocą udostępnionej na platformie bramki płatniczej PayU.
4. W przypadku opłacania postoju w SPP za pomocą aplikacji mobilnych nie jest możliwe pobranie bezpłatnego biletu zerowego dla kierowców realizujących postój pojazdu w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
5. Na żądanie Nabywcy wystawiana jest nota księgowa, która jest dostępna na koncie użytkownika aplikacji Opole+.
6. Nabywca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych do noty księgowej, które pobrane są z konta użytkownika systemu Opole+ .

§ 3 Stawki za postój w SPP

1. Zgodnie z uchwałą XIII/203/15 Rady Miasta Opola obowiązują następujące stawki opłat:

a) dla strefy A:

i. za pierwsze 1/2 godziny 2,20 zł,
ii. za pierwszą godziną 4,40 zł,
iii. za drugą godzinę 5,20 zł,
iv. za trzecią godzinę 6,20 zł,
v. za każdą następną godzinę 4,40 zł,
vi. opłata dzienna 30,00 zł;

b) dla strefy B:

i. za pierwsze 1/2 godziny 1,20 zł,
ii. za pierwszą godzinę 2,40 zł,
iii. za drugą godzinę 2,80 zł,
iv. za trzecią godzinę 3,30 zł,
v. za każdą następną godzinę 2,40 zł,
vi. opłata dzienna 20,00 zł;

2. Opłata dla strefy A zachowuje ważność w strefie B, na okres jaki została opłacona.
3. Opłata, wykupiona dla strefy B traci ważność w strefie A. Przemieszczenie pojazdu ze strefy B do strefy A wymaga uiszczenia opłaty w strefie A.
4. Z opłat za postój w SPP w Opolu zwolnieni są użytkownicy wymienieni w: art.13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645) oraz w § 4 uchwały nr XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r.

§ 4 Opłata dodatkowa

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Ustawa z (tj.. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.) korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową /art. 13 f ww. ustawy/, której wysokość zgodnie z treścią § 7 ust. 1 i 1 a uchwały Rady Miasta Opola nr XIII/203/15 z dnia 2 lipca 2015 r wynosi:
a. 120,00 zł w obszarze strefy A;
b. 100,00 zł w obszarze strefy B.
2. Zgodnie z § 7 ust. 3 i 3a uchwały Rady Miasta Opola nr XIII/203/15 z dnia 2 lipca 2015 Opłata dodatkowa o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu:
a. do kwoty 60,00 zł w przypadku opłaty wskazanej w ust. 1 a)
b. do kwoty 50,00 zł w przypadku opłaty wskazanej w ust. 1 b)
w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.
3. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z mocy samego prawa bez wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych lub innych rozstrzygnięć.

§ 5 Reklamacje

Reklamacje w zakresie nieprawidłowo zrealizowanej transakcji dotyczącej opłacania postoju w SPP w Opolu należy zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego w aplikacji Opole+ lub na stronie www.opoleplus.pl.

§ 6 Ochrona danych

1. Administratorem danych osobowych (ADO) zbieranych za pośrednictwem platformy Opole+ jest Miasto Opole, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole - zwany dalej „Administratorem” i z którym można się kontaktować – listownie, poprzez e-mail: urzad@um.opole.pl, telefonicznie: +48 77 45 11 800.
2. Podmiotem przetwarzającym dane zbierane za pośrednictwem platformy Opole+ na potrzeby procesu sprzedaży jest „Zakład Komunalny” sp. z o.o. w Opolu, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole, adres poczty elektronicznej: sekretariat@zk.opole.pl - zwany dalej „Podmiotem Przetwarzającym”.
3. Regulacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Systemu Opole+.
4. Administrator oraz Podmiot Przetwarzający gwarantują ochronę danych i informacji o Usługobiorcy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wybranej przez Państwa usługi elektronicznej, która została udostępniona na platformie Opole+ (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym składania podań i wniosków w oparciu o formularze elektroniczne umożliwiające realizację usług publicznych, w zakresie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), efektywnego budowania wizerunku i komunikacji, prowadzenia statystyk i analiz za pomocą plików cookies oraz ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Administrator oraz Podmiot Przetwarzający nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Usługobiorcy przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów Usługobiorcy.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez cały czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu lub przez czas, w którym obowiązujące przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane (zasadniczo jest to 5 lat od zakończenia roku) lub przez czas, w jakim dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane. Zasadniczo jednak przez czas przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań.
8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane nie będą przetwarzane dłużej niż do czasu odwołania zgody.
9. W trakcie realizacji Umowy związanej z dokonaniem opłaty w SPP , Administrator lub Podmiot Przetwarzający przekazuje spółce PayU jako podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne na platformie Opole+ dane Nabywców usług niezbędne do realizacji powyżej opisanych płatności obejmujące w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych PayU staje się ich administratorem.
10. Administrator i Podmiot Przetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe Nabywców korzystających ze platformy Opole+. Minimalny zakres danych, które będą przetwarzane w ramach świadczenia usługi to: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.
11. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora i podmiotu przetwarzającego, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. dostawcy rozwiązań IT).
12. Korzystając z niektórych narzędzi (zwłaszcza IT) możemy przekazywać niektóre Państwa dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poziom ochrony danych w tych krajach może być niższy niż w Państwach EOG. Instrumentem prawnym zabezpieczającym taki transfer danych są: standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (ich treść jest dostępna na stronie http://eur-lex.europa.eu).
13. W obszarach ochrony danych osobowych nieobjętych niniejszą regulacją, zastosowanie będą miały zapisy zawarte w Polityce Prywatności Systemu Opole+ znajdujące się na stronie https://opoleplus.pl/polityka-prywatnosci.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest udostępniony na stronie internetowej www.opoleplus.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
2. „Zakład Komunalny” sp. z o.o. w Opolu zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.opoleplus.pl. 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej https://opoleplus.pl/ o ile w Regulaminie nie zastrzeżono inaczej.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY WORKÓW BIG BAG PRZEZ „ZAKŁAD KOMUNALNY” W OPOLU SP. Z O. O. ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU OPOLE+

 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć „Zakład Komunalny” sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole, NIP:754-135-19-21, REGON: 53112480500000, KRS: 0000042036, b. Administratorze - należy przez to rozumieć Administratora Systemu Opole+ tj. Miasto Opole, ul. Rynek 1A, 45-015 c. Kliencie - należy przez to rozumieć każdy podmiot dokonujący zakupów usług od Sprzedawcy za pośrednictwem platformy Opole +, w szczególności osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej d. Konsumencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą w ramach platformy Opole+ umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez tą osobę; e. Platformie - należy przez to rozumieć system Opole+ prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym: www.opoleplus.pl oraz dostępny w aplikacji Opole+ na systemy Android i iOS; f. Umowie zawartej na odległość - należy przez to rozumieć umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; g. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; h. Koncie - należy przez to rozumieć konto klienta na platformie Opole+, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach poprzez platformę; i. Formularzu Rejestracji - należy przez to rozumieć formularz dostępny na platformie Opole+, umożliwiający utworzenie Konta; j. Usługę - należy przez to rozumieć dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi BIG BAG na odpady i ich późniejszy odbiór.
2. Do korzystania z platformy Opole+, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień na Usługę, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c. włączona obsługa plików cookies.
3. Właścicielem platformy internetowej Opole+ jest Miasto Opole, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole.
4. Sprzedawca oferuje usługę zamówienia worka typu BIG BAG wraz z usługą odebrania pełnego worka i jego transportu.
5. Sprzedawca oferuje worki typu BIG BAG nowe, wolne od wszelkich wad fabrycznych uniemożliwiających odbiór pełnego worka.
6. Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
7. Klient ma prawo do kontaktu ze Sprzedawcą poprzez e-mail bigbag@zk.opole.pl lub telefonicznie 501485345.
8. Zamówień usług poprzez platformę Opole+ można dokonać 24 h na dobę.
9. Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki w ciągu 48 h od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, przy zamówieniach dokonanych w sobotę, niedzielę i święta czas realizacji liczony jest od godziny 8:00 kolejnego dnia roboczego.
10. Zawarcie Umowy na odległość między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na platformie Opole+.
11. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Informacja zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość między Klientem a Sprzedawcą.
12. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest od poniedziałku do piątku w miejscowościach wskazanych w formularzu zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost oraz do Paczkomatów InPost. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy przy ulicy Podmiejskiej 69, 45-574 Opole.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego podania adresu przez Klienta.
14. W przypadku wad, uszkodzeń worka typu BIG BAG, klient może zgłosić taką sytuację wraz z dokumentacją zdjęciową, niezwłocznie po dokonaniu odbioru przesyłki zawierającej BIG BAG. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są pod adresem e-mail bigbag@zk.opole.pl.
15. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
16. O wyniku procedury reklamacji klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient może skorzystać z wymiany worka typu BIG BAG lub otrzymać zwrot kosztów. Koszt ponownego dostarczenia produktu pokrywa Sprzedawca.
17. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami, znajdują zastosowanie następujące postanowienia:
a. Klient - konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
b. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wolę odstąpienia konsument powinien wyrazić w drodze jednoznacznego oświadczenia i przesłać je Sprzedawcy pocztą lub pocztą elektroniczną - na adres e-mail: bigbag@zk.opole.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
c. Z zastrzeżeniem punktu d) i e), w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
d. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 prawa konsumenckiego (to jest w przypadku jeżeli wnosił aby rozpocząć świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy), Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
e. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Niniejszym Sprzedawca informuje, iż w przypadku zgody Konsumenta, co do wykonania umowy przed terminem do odstąpienia od umowy, po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy.
f. Realizując obowiązek ustawowy Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, wskazując, iż są one określone w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące tych sposobów Konsument może uzyskać u powiatowych rzeczników praw konsumentów. Informacja powyższa nie nakłada na Sprzedawcę obowiązku wyrażenia zgody na sposób rozwiązania sporu określony w w/w ustawie.
18. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy Opole+ spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością platformy Opole+ z infrastrukturą techniczną Klienta.
19. Przeglądanie asortymentu platformy Opole+ nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie platformy Opole+ możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu - po akceptacji Regulaminu Korzystania z Systemu Opole+ platformy Opole+.
20. Umowy zawierane poprzez platformę internetową Opole+ zawierane są w języku polskim.
21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie wiadomość e-mail oraz ogłoszenie na stronie internetowej platformy Opole+.
22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2337); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 t.j.); ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).
23. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 września 2023 rok.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WYWOZU ODPADÓW W WORKACH TYPU BIG BAG

 

1. W workach BIG BAG można umieszczać odpady stałe, poremontowe typu: gruz betonowy, ceglany, ceramiczny, usunięte tynki, gips, płyty kartonowo - gipsowe, tapety, złom i stal zbrojeniową, odpady z drewna i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne.
2. W workach BIG BAG zabrania się umieszczania: azbestu, substancji niebezpiecznych lub żrących, opon, substancji płynnych, papy, rozgrzanego popiołu i pozostałych odpadów mogących uszkodzić worek, a także odpadów komunalnych oraz biodegradowalnych.
3. Nie należy dopuszczać do przeładowania worka. Worek powinien być napełniony w ilości umożliwiającej spięcie górnych zaczepów załadunkowych.
4. Czas ładowania worka BIG BAG jest dowolny.
5. Po zapełnieniu worek powinien znajdować się w miejscu umożliwiającym jego odbiór autem ciężarowym o wysokości 2,8 m oraz szerokości 3 m. Nie wolno ustawiać zapełnionych worków BIG BAG pod drzewami, słupami wysokiego napięcia, obiektami zadaszonymi, przy samochodach, na studzienkach kanalizacyjnych oraz w sposób uniemożliwiający dojazd do nieruchomości pojazdów uprzywilejowanych (np. pogotowie, straż pożarna). Należy pamiętać, że dojazd do worka nie może przebiegać przez tereny zielone i chodniki. Klient jest zobowiązany przygotować dojazd do miejsca odbioru worka. W razie braku możliwości odbioru worka, klient będzie obciążony opłatą za dodatkowy dojazd lub przeładunek.
6. W przypadku niespełnienia przez Klienta któregokolwiek z warunków świadczenia usługi wywozu odpadów w workach typu BIG BAG określonych w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmówienia odbioru worka.
7. Odbiór worków BIG BAG świadczony jest z miejscowości wyszczególnionych w cenniku.
8. Zapełnione worki BIG BAG odbierane są po wcześniejszym zgłoszeniu gotowości do odbioru poprzez platformę Opole + lub pod nr telefonu 501 485 345.
9. Worek BIG BAG odbierany jest z ustalonego przez Klienta miejsca, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia do odbioru. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. siła wyższa, niesprzyjające warunki pogodowe, utrudniony dojazd) termin ten może ulec wydłużeniu.
10. Akceptacja Regulaminu następuje w momencie zamówienia usługi i uiszczenia opłaty za powyższą usługę.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z zawarciem i realizacją zamówienia Sprzedawca informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (dalej zwaną „u. o. d. o.”) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (dalej zwaną RODO), podanych przez niego w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy jest „Zakład Komunalny” sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole, (zwany dalej „ADO”).
2. Dane będą przetwarzane przez ADO w celu zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, a także dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, że podanie przez niego jego danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji postanowień niniejszej umowy. W zakresie określonym przepisami prawa podanie danych jest obowiązkiem prawnym (np. podanie danych do wystawienia faktury).
4. ADO zapewnia Klientowi prawo dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wnieść o ich przeniesienie.
5. ADO informuje, że dane osobowe Klienta będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być również upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, a także podwykonawcy ADO, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych w szczególności dostawcy rozwiązań IT, platformy płatnicze.
6. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: „Zakład Komunalny” sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole, e-mail sekretariat@zk.opole.pl.
7. ADO ustanowił inspektora ochrony danych osobowych - dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@zk.opole.pl.
8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niniejszej umowy oraz przepisów podatkowych.
9. Dane Klienta nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. Klient może wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
11. W obszarach ochrony danych osobowych nieobjętych niniejszą regulacją, zastosowanie będą miały zapisy zawarte w Polityce Prywatności Systemu Opole+, znajdujące się na stronie https://opoleplus.pl/polityka-prywatnosci.

 

REGULAMIN ZAMAWIANIA USŁUG MEDYCZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ „CENTRUM ZDROWIA W OPOLU” SP. Z O. O. W OPOLU PRZEZ SYSTEM OPOLE+

 

§ 1 Postanowienia ogólne; strony umowy; przedmiot umowy

1. Niniejszy regulamin określa sposób zamawiania przez pacjentów drogą elektroniczną - za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://centrum.przychodniemiastaopole.pl/, Opoleplus.pl oraz aplikacji internetowej Opole+ (dostępnej w sklepach iStore i Google Play), zwanych dalej “Systemem Opole+”- usług medycznych świadczonych przez „CENTRUM ZDROWIA W OPOLU” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, przy ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000962860, REGON: 531570172, NIP: 7543349584, kapitał zakładowy w wysokości 25.311.000 złotych (dalej zwaną "Centrum Zdrowia"), a także sposób zapłaty drogą elektroniczną wynagrodzenia za te usługi.
2. Dane teleadresowe Centrum Zdrowia, umożliwiające Pacjentom kontakt z Centrum Zdrowia: a. adres korespondencyjny: ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole b. numer telefonu i/lub faksu: tel.: 77 40 20 398 c. adres poczty elektronicznej: sekretariat@centrumzdrowia.opole.pl.
3. Usługi medyczne obejmują:
a. badania laboratoryjne;
b. badania diagnostyczne;
c. konsultacje lekarskie;
d. konsultacje położnicze;
e. porada Pielęgniarki POZ w domu pacjenta;
f. porada Położnej POZ w domu pacjenta;
g. usługi w zakresie Medycyny Pracy;
h. usługi w zakresie Medycyny Sportowej;
i. usługi w zakresie Gabinetu Dietetyka;
j. szczepienia.
4. Usługi medyczne świadczone są w przychodniach Centrum Zdrowia:
a. ul. Waryńskiego 30, Opole;
b. ul. Licealna 18, Opole;
c. ul. Kościuszki 2, Opole;
d. ul. Al. Witosa 26, Opole;
e. ul. Budowlanych 4, Opole
f. ul. Katowicka 91/93, Opole.
5. Ceny usług medycznych określone są w Cenniku, znajdującym się po adresem https://centrum.przychodniemiastaopole.pl/ oraz w systemie Opole+ w usłudze “eZdrowie”.
6. Ceny wszystkich wskazanych w Cenniku usług medycznych są cenami brutto (zawierają podatek VAT we właściwej stawce, o ile jest on zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczany) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
7. Ceny widniejące w Cenniku, jak również opisy świadczonych usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Centrum Zdrowia.
8. Centrum Zdrowia zastrzega sobie prawo zmiany obowiązujących cen usług medycznych określonych w Cenniku, zamieszczania informacji o nowych usługach medycznych, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Centrum Zdrowia bądź wprowadzenia w nich zmian.
9. Centrum Zdrowia oświadcza, że oferowane za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej usługi medyczne świadczone są przez personel medyczny posiadający wszelkie wymagane kwalifikacje.
10. Do złożenia zamówienia na usługi medyczne oferowane przez Centrum Zdrowia konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

§ 2 Wymagania techniczne

Do skutecznego złożenia zamówienia usługi medycznej niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych poprzez aktualną przeglądarkę internetową, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Zamówienia na usługi medyczne oferowane przez Centrum Zdrowia można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy umieszczonych na stronach internetowych Centrum Zdrowia oraz w systemie Opole+ w usłudze “eZdrowie”.
2. Podczas dokonywania zamówienia Pacjent jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, PESEL, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e- mail oraz telefonu komórkowego.
3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Centrum Zdrowia drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Centrum Zdrowia, umowa uważana jest za zawartą.
4. Centrum Zdrowia potwierdzi Pacjentowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili rozpoczęcia świadczenia usługi medycznej. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 286 ze zm.).
5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
6. Centrum Zdrowia przekazuje potwierdzenie, o którym mowa w § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu, Pacjentowi - w przypadku umowy zawartej na odległość - utrwalone na trwałym nośniku.
7. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

§ 4 Sposób i termin zapłaty

1. Płatność za usługi medyczne odbywa się wyłącznie na rachunek bankowy Centrum Zdrowia za pośrednictwem systemu Przelewy24 oraz systemy PayU obsługującego System Opole+.
2. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Centrum Zdrowia w powyższych systemach płatności.
3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Centrum Zdrowia w powyższych systemach płatności.

§ 5 Sposób i termin realizacji usługi

1. Sposób i termin realizacji usługi medycznej przez Centrum Zdrowia jest następujący:
a. Na usługę składa się udzielenie świadczenia Osobie Uprawnionej (wskazanej jako Pacjent w procesie zakupowym, jak również gotowość Centrum Zdrowia w Opolu sp. z o. o. do jego udzielenia w określonym terminie.
b. Usługę należy zrealizować w konkretnym terminie (dzień, godzina), który Nabywca wskazał podczas zamawiania Usługi.
c. Nabywca ma możliwość zamówienia Usługi w następujący sposób: bezpośrednio w placówkach Centrum Zdrowia w Opolu sp. z o. o., za pośrednictwem Portalu Pacjenta, telefonicznie lub w systemie Opole+.
d. Osobą uprawnioną do usługi jest osoba wskazana jako Pacjent w procesie zamawiania usługi. W przypadku, gdy Osobą Uprawnioną do świadczenia usługi jest osoba poniżej 18 roku życia - w imieniu dziecka Porada przeprowadzana jest z rodzicem lub opiekunem prawnym.
e. Usługa wybrana przez Nabywcę w procesie zakupowym realizowana jest w terminie i w placówce wskazanej przez Klienta w procesie zakupowym (potwierdzenie zamówienia).
f. Usługa określona jako konsultacja obejmuje w zależności od rodzaju zakupionej Usługi: konsultację lekarską lub innego specjalisty (nie będącego lekarzem).
g. Zakres usług określony jest każdorazowo w procesie zakupowym.
h. Konsultacja lekarska obejmuje wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia, w zależności od okoliczności.
i. Konsultacja dietetyczna obejmuje wywiad, poradę dietetyka wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia, w zależności od okoliczności.
j. Porada Pielęgniarki POZ w domu pacjenta obejmuje ocenę stanu zdrowia pacjenta, ustalenie planu opieki i udzielenia instruktażu.
k. Porada Położnej POZ w domu pacjenta obejmuje ocenę stanu zdrowia kobiety, dziecka, ustalenie plan opieki i udzielenia instruktażu.
l. Skorzystanie z Usługi świadczonej przez Centrum Zdrowia w Opolu sp. z o. o. możliwe jest po okazaniu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji tożsamości oraz po zarejestrowaniu Pacjenta w systemie informatycznym.
m. Ze względów organizacyjnych pacjent powinien stawić się w placówce z co najmniej 15 minutowym wyprzedzeniem przed wyznaczoną godziną wykonania usługi stacjonarnej.
n. W przypadku stawienia się Pacjenta w placówce Centrum Zdrowia w Opolu sp. z o. o. z co najmniej 15 minutowym lub większym opóźnieniem Centrum Zdrowia w Opolu sp. z o. o. może odmówić wykonania Usługi w danym terminie.
o. Jeżeli Osoba Uprawniona nie ukończyła 18 roku życia, na udzielenie wszelkich świadczeń zdrowotnych wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a gdy Osoba Uprawniona nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie z nim jest niemożliwe - zezwolenie sądu opiekuńczego.
p. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. W przypadku Pacjenta, który nie ukończył 18 roku życia, rodzice są zobowiązani towarzyszyć takiemu Pacjentowi w trakcie wykonywania Usługi.
q. Zarówno przedstawiciel ustawowy jak i opiekun faktyczny Pacjenta, który nie ukończył 18 roku życia, przed wyrażeniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego są zobowiązani do przedstawienia swojego dokumentu tożsamości.
r. Dokumentem potwierdzającym tożsamość Osoby Uprawnionej jest:

i. dowód osobisty lub prawo jazdy wydane przez polski organ administracji publicznej - w przypadku obywateli polskich;
ii. paszport lub karta pobytu - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

s. W przypadku odmowy okazania ww. dokumentu tożsamości Centrum Zdrowia w Opolu sp. z o. o. może odmówić wykonania Usługi bez prawa do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za Usługę.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 286 ze zm.) Pacjent, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Pacjent zobowiązany jest poinformować o tym Centrum Zdrowia, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Centrum Zdrowia, które może zostać wysłane na adres Centrum Zdrowia wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres sekretariat@centrumzdrowia.opole.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.
3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Pacjentowi w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
4. W przypadku złożenia przez Pacjenta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Centrum Zdrowia niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 286 ze zm.).
5. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Pacjenta płatności na rzecz Centrum Zdrowia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Pacjenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Centrum Zdrowia oświadczenia Pacjenta o odstąpieniu od umowy.
6. Centrum Zdrowia oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Pacjent. Centrum Zdrowia w porozumieniu z Pacjentem może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Pacjenta dodatkowych kosztów.
7. Zawierając umowę Pacjent potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
8. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że odstąpienie od umowy zawartej poprzez niniejszą stronę internetową nie przysługuje mu w sytuacji, w której Centrum Zdrowia zrealizowało na rzecz Pacjenta Usługę Medyczną.

§ 7 Reklamacje

1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z zawarciem i realizacją umowy na świadczenie medyczne określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Reklamacje Pacjent może składać pisemnie na adres Centrum Zdrowia wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres sekretariat@centrumzdrowia.opole.pl.
3. Reklamację należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Pacjenta.
4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Pacjenta, PESEL, adres do korespondencji, adres mailowy, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Pacjenta.
5. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Centrum Zdrowia, obowiązanego dołożyć wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
6. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 14 (czternastu) dni od daty ich wpływu do Centrum Zdrowia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.
7. O wyniku postępowania reklamacyjnego Pacjent zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.
8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Pacjenta, może on zwrócić się do Centrum Zdrowia o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

§ 8 Ochrona danych osobowych - polityka prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki przetwarzane są dane osobowe Pacjentów oraz stanowi jednocześnie realizację celu informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej „RODO”. Polityka ta ma zastosowanie wyłącznie do niniejszej strony internetowej i nie dotyczy żadnych innych stron, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp poprzez umieszczone na stronie łącza.
2. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO jest Centrum Zdrowia.
3. Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady przechowywania dokumentacji medycznej i danych medycznych.
4. Centrum Zdrowia zabezpiecza świadczenie Usług Medycznych oraz transfer danych przed dostępem osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.
5. Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Centrum Zdrowia jego danych osobowych w celu skorzystania z Usług Medycznych.
6. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia zamówienia i uiszczenia zapłaty za Usługę Medyczną zgodnie z Regulaminem.
7. Dane osobowe, w tym dane wrażliwe o stanie zdrowia Pacjenta, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o RODO i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Podanie danych osobowych przez Pacjenta wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zaś podanie numeru telefonu jest niezbędne do komunikacji przy użyciu łącza telefonicznego.
9. Pacjent, jeśli przepisy prawa, m.in. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO;
c. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług;
d. przenoszenia danych;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
g. usunięcia swoich danych osobowych;
h. sprostowania swoich danych osobowych.
10. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres: r.gliniorz@centrumzdrowia.opole.pl lub poprzez pocztę tradycyjną pisząc na adres Centrum Zdrowia, ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole.
11. Dane osobowe Pacjenta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Wszystkie dane osobowe są gromadzone w sposób zgodny z prawem, w wykazanych celach przy zachowaniu zasad niezbędności. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasad proporcjonalności w taki sposób, by umożliwić identyfikacją Osoby, której dane dotyczą, oraz do czasu zrealizowania celów przetwarzania. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: b. czasu obowiązywania umowy; c. przepisy prawa, które mogą obligować Centrum Zdrowia do przetwarzania danych przez określony czas; d. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Centrum Zdrowia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do złożenia zamówienia i zapłaty za Usługi Medyczne wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne.
2. Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Centrum Zdrowia lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione.
3. Centrum Zdrowia niezwłocznie poinformuje Pacjenta o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej https://centrum.przychodniemiastaopole.pl/ oraz w systemie Opole+. W celu dalszego korzystania z niniejszego serwisu niezbędna jest akceptacja zmian Regulaminu przez Pacjenta.
4. Złożenie za pośrednictwem niniejszego serwisu zamówienia na Usługi Medyczne jest równoznaczne ze złożeniem przez Pacjenta oświadczenia, że:
a. Pacjent ukończył 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b. w przypadku, gdy Pacjentem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych osobą składającą oświadczenie jest przedstawiciel ustawowy Pacjenta;
c. wskazany przez Pacjenta numer telefonu i adres e-mail należą do Pacjenta, a ich podanie nie narusza praw osób trzecich.
5. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Pacjentowi treści związanych z wykonaniem umowy następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO I APLIKACJI MOBILNEJ OPOLE+ W ZAKRESIE BILETÓW MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W OPOLU

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a. Operator Płatności Elektronicznych i Kart Płatniczych - PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.
b. Regulamin Płatności Elektronicznych - Regulamin dokonywania płatności w serwisie PayU dostępny na stronie: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/.
c. MZK - Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o. o. w Opolu.
d. Aplikacja - aplikacja Opole+.
e. Serwis - strona internetowa Opole+ dostępna pod adresem https://opoleplus.pl.
f. Platforma - Platforma Opole+ umożliwiający zakup biletu mobilnego z Aplikacji i Serwisu.
g. Bilet mobilny - bilet uprawniający do poruszania się środkami miejskiej komunikacji publicznej zakupiony za pomocą Platformy.
h. Umowa - umowa sprzedaży biletu mobilnego zawarta pomiędzy Klientem a MZK wskutek złożenia przez Klienta zamówienia wybranego biletu mobilnego oraz potwierdzenia przez MZK w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie; do zawarcia umowy dochodzi po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu zapłaty przez Klienta za pomocą Platformy.
i. Konto - konto zakładane przez Klienta na Platformie w trakcie rejestracji po podaniu niezbędnych danych.
j. Klient - osoba fizyczna/osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu biletu komunikacji miejskiej.
k. Warunki techniczne - wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Platformą:

i. dostęp do sieci Internet;
ii. Oprogramowanie: - korzystanie z najnowszych przeglądarek internetowych; Mozilla Firefox lub Safari lub Google Chrome lub Microsoft Edge lub - korzystanie z najnowszej dostępnej wersji aplikacji Opole+ udostępnionej przez Miasto Opole w sklepie Google Play lub - korzystanie z najnowszej dostępnej wersji aplikacji Opole+ udostępnionej przez Miasto Opole w sklepie Apple Store;
iii. Ponadto dla Aplikacji: Zainstalowanie aplikacji wymaga określonej wersji systemu IOS lub Android: wersja aktualna i dwie poprzednie;
iv. Niektóre czynności (np. reklamacje) mogą być dostępne jedynie poprzez przeglądarkę internetową, natomiast inne (np. korzystanie z lokalizacji beacon) mogą być dostępne wyłącznie poprzez aplikację mobilną w systemie IOS lub Android.

2. Regulamin korzystania z Platformy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usługi zakupu biletów mobilnych jednorazowych i okresowych, za pośrednictwem Platformy (drogą elektroniczną), a w szczególności warunki:

a. korzystania z Platformy w tym zakup biletów mobilnych jednorazowych i okresowych;
b. przebiegu procesu rejestracji Klienta;
c. zawierania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną;
d. postępowania reklamacyjnego dotyczącego zakupów internetowych;
e. ochrony danych osobowych Klientów.

§ 2 Warunki zawierania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1. Warunkiem korzystania z Platformy jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Ogólnego Regulaminu Platformy, Regulaminu Płatności Elektronicznych oraz Polityki Prywatności w tym zasad przetwarzania danych osobowych, co zostanie potwierdzone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola akceptacji podczas korzystania z Platformy.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną odbywa się poprzez wybraną przez Klienta przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną, za pośrednictwem Platformy, który umożliwia zakup mobilnego biletu jednorazowego i okresowego przy wykorzystaniu płatności elektronicznych, poprzez wybór i zamówienie jednej lub kilku dostępnych usług.
3. Płatność za usługę, o której mowa w ust. 2 odbywa się za pośrednictwem Operatora Płatności Elektronicznych i Kart Płatniczych. Usługi dostarczane przez Operatora Płatności Elektronicznych i Kart Płatniczych stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Za realizację i bezpieczeństwo przelewów odpowiada Operator Płatności Elektronicznych.
4. Umowa o świadczenie usług sprzedaży biletu mobilnego zawierana jest na czas wykonywania tych usług aż do momentu zamknięcia Platformy lub rezygnacji z konta przez Klienta.

§ 3

Warunkiem korzystania z mobilnych biletów okresowych na podstawie Regulaminu jest podanie 2 pierwszych i 2 ostatnich znaków numeru dokumentu tożsamości (posiadającego zdjęcie) osoby, dla której bilet został zakupiony lub 3 pierwszych i 3 ostatnich znaków numeru PESEL lub numeru karty Opolka!.

§ 4 Proces rejestracji i zakupu

1. Przed dokonaniem pierwszego zakupu biletu mobilnego za pośrednictwem Platformy wymagana jest rejestracja konta na Platformie z wykorzystaniem adresu e-mail lub Węzła Krajowego, podanie danych osobowych (imiona, nazwisko, opcjonalnie: data urodzenia, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, PESEL oraz dane demograficzne).
2. Do prawidłowego wykonania Usługi konieczne jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu oraz Polityki Prywatności co dokonuje się przez zaznaczenie pól wyboru „Akceptuję”. Po otrzymaniu automatycznego e-maila potwierdzającego rejestrację należy wybrać zamieszczony w nim odsyłacz (link) w celu aktywowania swojego konta na Platformie (tylko w przypadku rejestracji poprzez e-mail - w przypadku Węzła Krajowego - ten krok nie występuje).
3. Korzystanie z usług wymaga prawidłowego zalogowania się na indywidualnym koncie. Do zalogowania niezbędne jest wprowadzenie prawidłowego adresu e-mail i hasła podanego przy rejestracji lub zalogowanie się poprzez Węzeł Krajowy.
4. Zakupu biletu mobilnego okresowego należy dokonać najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia ważności biletu.
5. W momencie prawidłowego zakończenia procesu płatności elektronicznej, Klientowi zostanie wysłane (na podany adres e-mail) potwierdzenie realizacji transakcji. Wydruk potwierdzenia dokonania transakcji nie stanowi biletu i nie uprawnia do podróżowania środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Opole.
6. Klient może zwrócić się do MZK z wnioskiem o wystawienie faktury VAT do transakcji zakupu biletu w terminie określonym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1570 t.j. z późn. zm.). Wniosek należy złożyć poprzez wybranie odpowiedniej transakcji w Serwisie w zakładce „Moje zamówienia”, a następnie wybranie opcji „Zażądaj faktury” i przyciśnięcie przycisku „POPROŚ O FAKTURĘ”. W żądaniu należy uzupełnić wszystkie wymagane ustawowo dane do faktury oraz podać adres e-mail, na który należy wysłać fakturę. Wydanie faktury nastąpi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
7. MZK ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych, bądź danych dotyczących szybkiego przelewu internetowego.
8. Mając na względzie, iż zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia realizacji transakcji, Klientowi zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 t.j. z późn. zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, o czym jest informowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 5 Płatność za bilet

1. Płatność jest dokonywana za pośrednictwem Operatora Płatności Elektronicznych i Kart Płatniczych po akceptacji obowiązującego u niego Regulaminu Płatności Elektronicznych.
2. Warunkiem realizacji usługi, o której mowa w § 2 ust. 2 jest potwierdzenie przez Operatora Płatności Elektronicznych i Kart Płatniczych prawidłowego dokonania transakcji płatniczej.
3. MZK nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie płatności elektronicznej, jeżeli wynika ono z winy lub rażącego zaniedbania Klienta, w szczególności z naruszenia przez Klienta obowiązujących regulaminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

§ 6 Zwroty biletów i zawieszenie biletów

1. Zwrotu biletu dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniego biletu w Serwisie w zakładce „Moje zamówienia”, a następnie wybranie opcji „Zgłoś reklamację” i wypełnienie odpowiedniego pola tekstowego, które powinno zawierać treść żądania oraz uzasadnienie.
2. Zawieszenia biletu dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniego biletu w Serwisie w zakładce „Moje zamówienia”, a następnie wybranie opcji „Zgłoś reklamację” i wypełnienie odpowiedniego pola tekstowego, które powinno zawierać treść żądania oraz uzasadnienie.
3. Szczegółowe zasady rozpatrywania zwrotów i zawieszeń biletów określa Regulamin Opolskiej Karty Autobusowej oraz obowiązująca Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Opole.

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych należy kierować bezpośrednio do Operatora Płatności Elektronicznych i Kart Płatniczych.
2. Reklamacje dotyczące przewozów rozpatrywane są na zasadach odrębnych wskazanych w Regulaminie Przewozu w środkach transportu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o. w Opolu.
3. Reklamacje dotyczące ogólnego działania platformy oraz konta na platformie należy zgłaszać na adres: reklamacjeopoleplus@um.opole.pl.
4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy w zakresie biletów MZK należy zgłosić w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
5. Składanie reklamacji dotyczących usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu może odbywać się elektronicznie na adres e-mail: opoleplus.reklamacje@mzkopole.pl, w formie pisemnej na adres siedziby: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. (ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole) lub osobiście w siedzibie MZK.
6. Przedmiotem reklamacji może być niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usługi.
7. Podstawy reklamacji nie może stanowić:

a. okoliczność, iż podczas procesu zakupu zostały podane przez Klienta nieprawidłowe dane;
b. okoliczność związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem używanej przez Klienta przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych;
c. inne okoliczności związane z działalnością osób trzecich, za wyjątkiem osób trzecich, przy pomocy których MZK wykonuje zobowiązanie.

8. Reklamacje powinny zawierać dane Klienta, w tym imię i nazwisko adres do korespondencji, adres e-mail wykorzystywany na Platformie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także numer telefonu Klienta, który może służyć do kontaktu w sprawie reklamacji.
9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozstrzygnięciem reklamacji MZK zwraca się w formie, w której została złożona reklamacja, o ich uzupełnienie. Nieuzupełnienie w terminie 14 dni od wezwania skutkować będzie pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.
10. MZK rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania lub od skutecznego uzupełnienia danych.

§ 8 Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest:

a. korzystać z Platformy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa i dobrymi obyczajami;
b. nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy na osoby trzecie;
c. podać́ prawdziwe dane, w tym dane osobowe umożliwiające prawidłowe świadczenie usług;
d. nie wykorzystywać Platformy w celu dokonania czynów niedozwolonych, w tym nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

2. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z Platformy są prawdziwe i prawidłowe, według jego najlepszej wiedzy.
3. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, MZK ma prawo odstąpić od Umowy.

§ 9 Zastrzeżenia

1. MZK zastrzega możliwość zawieszenia dostępu do Platformy, w szczególności z przyczyn technicznych, w tym w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. O zawieszeniu dostępu do Platformy powiadomi na swoich serwisach internetowych.
2. MZK zastrzega sobie prawo do niezrealizowania wszystkich lub poszczególnych usług, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w tym podania błędnych lub nieprawdziwych danych.
3. W przypadku niezrealizowania Usług, wpłacone faktycznie i zarachowane przez MZK środki zostaną Klientowi zwrócone w terminie do 30 dni.
4. MZK nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane następującymi okolicznościami:

a. na które MZK nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności;
b. siłą wyższą (przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej);
c. winą Klienta lub osób trzecich działających w jego imieniu lub na jego rzecz;
d. naruszeniem przez Klienta lub osoby trzecie działające w jego imieniu lub na jego rzecz, postanowień niniejszego Regulaminu;
e. działaniem osób trzecich, na których działanie lub zaniechanie MZK nie miało wpływu.

5. Miasto Opole jest właścicielem Platformy i odpowiada za jej rozwój i utrzymanie.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 48 godzin po jego udostepnieniu za pośrednictwem Platformy.
 2. Wszelkie informacje teleadresowe i rejestrowe MZK dostępne są na stronie mzkopole.pl.
 3. Obowiązujące na terenie Miasta Opola taryfy, opłaty i ulgi w transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Opole oraz informacje dotyczące wyżej wymienionych dokumentów dostępne są na stronie internetowej: pop.mzkopole.pl i w kasach biletowych. Cena biletu określona jest w złotych polskich nowych (PLN) i zawiera podatek VAT.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulamin zastosowanie mają Regulamin Opolskiej Karty Autobusowej oraz Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Opole.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO I APLIKACJI MOBILNEJ OPOLE+ W RAMACH USŁUGI TRANSPORTU SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - MIESZKAŃCÓW MIASTA OPOLA MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W PORUSZANIU SIĘ

 

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

1. Szczegółowe informacje dot. Usługi transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się znajdują się pod linkiem: https://peup.um.opole.pl/#!/karta_uslugi/17438/uslugi-transportu-specjalistycznego-dla-osob-niepelnosprawny.
2. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów zakupionych w Systemie Opole+, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady sprzedaży biletów w ramach Usługi transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się.
3. W celu skorzystania z usług transportowych należy w pierwszej kolejności złożyć Deklarację korzystania z usług transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się (zwaną dalej „deklaracją”) wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych oraz aktualny dokument uprawniający do korzystania z usług transportowych określony w § 3 Regulaminu usług transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się (stanowiący załącznik do zarządzenia Nr OR-I.0050. 687. 2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2021 r.): - w Urzędzie Miasta Opola osobiście lub przez osobę upoważnioną, lub - drogą pocztową na adres: Wydział Polityki Społecznej, ul. płk Witolda Pileckiego 1, 45-331 Opole, lub - za pośrednictwem ePUAP, lub - za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres: ps@um.opole.pl.
4. Osoba chcąca skorzystać z usługi transportowej zapoznaje się i przyjmuje do stosowania Regulamin, o którym mowa w ust. 3, co potwierdza złożeniem podpisu na deklaracji, o której tam mowa.
5. Pracownik Wydziału Polityki Społecznej weryfikuje uprawnienia do korzystania z transportu przez osoby z niepełnosprawnościami oraz prowadzi wykaz osób uprawnionych. Wykaz osób uprawnionych przekazuje Wykonawcy usługi i aktualizuje go na bieżąco celem sprawnej ich realizacji.
6. Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z nabyciem uprawnienia do skorzystania z usługi. O przyznaniu bądź odmowie prawa do skorzystania z usług, składający będzie informowany na piśmie.
7. Po wykonaniu czynności opisanych w ust. 3 - 5 i pozytywnym zweryfikowaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 5, Klient ma możliwość skorzystania z zamówienia usługi transportowej w ramach systemu informatycznego Opole+.
8. Bilety nie podlegają zwrotowi i nie jest możliwe wykorzystanie biletu w innym terminie.
9. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

a. Klient - osoba, której przyznano możliwość korzystania z Usługi transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się i jest uprawniona do zakupu biletu w Systemie.
b. Bilet - dokument uprawniający do skorzystania z Usługi transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się.
c. Cena - jest ceną brutto podaną w złotych polskich i zawiera w sobie podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej tj. 2 zł brutto za jeden kurs.
d. System - system informatyczny Opole + umożliwiający zamówienie Usługi transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się wraz z zakupem biletu, dostępny pod adresem strony internetowej: www.opoleplus.pl oraz w postaci aplikacji mobilnej OPOLE+.
e. Użytkownik - osoba zarejestrowana w Systemie Opole +, posiadająca login i hasło do Serwisu.
f. Usługa - Usługa transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się.
g. Kurs - przejazd z punktu A do punktu B.
h. Kierowca- osoba, kierująca pojazdem w ramach usługi transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się.
i. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola - komórka organizacyjna Urzędu Miasta Opola odpowiedzialna za usługę transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się.

§ 2 Sprzedaż

1. Sprzedaż Biletów w ramach usługi odbywa się u kierowcy lub za pomocą Systemu Opole + według stawki określonej w § 1 ust. 9 pkt. c.
2. Dostępne formy zakupu i płatności to: a. zakup biletu u kierowcy może nastąpić wyłącznie w gotówce; b. zakup biletu przez System następuje poprzez skorzystanie z systemu płatniczego udostępnionego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl.
3. Kierowca ma obowiązek wydać potwierdzenie zakupu biletu za przejazd osoby z niepełnosprawnościami lub zweryfikować bilet zakupiony za pośrednictwem Systemu.
4. Klient ma prawo otrzymać fakturę za zakupiony bilet.
5. Zakup Biletu oznacza akceptację przepisów Regulaminu oraz zobowiązanie do jego stosowania.

§ 3 Zasady sprzedaży w ramach systemu Opole+

1. Klient korzystający z Systemu jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Podczas dokonywania zamówienia na usługę transportową należy wybrać konkretny dzień przejazdu, datę oraz godzinę.
3. Realizacja usługi transportowej musi zostać potwierdzona przez pracownika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola przyjmującego zamówienie. Kursy niepotwierdzone przez pracownika nie będą realizowane.
4. Realizacja usługi transportowej zostanie potwierdzona przez pracownika przyjmującego zamówienie tylko w momencie dostępności miejsca w pojeździe w dniu i godzinie planowanego świadczenia usługi.
5. Płatności za bilet w Systemie dokonuje się dopiero po potwierdzeniu przez pracownika przyjmującego zamówienie możliwości zrealizowania usługi transportowej.
6. Wykonanie zwykłego przelewu poza systemem PayU spowoduje anulowanie zamówienia.
7. Każda transakcja zakupu biletu w Systemie wygeneruje indywidualny bilet wraz z kodem QR. W celu skorzystania z usługi należy wydrukować z Systemu bilet lub pokazać go kierowcy na urządzeniu mobilnym przed skorzystaniem z usługi.
8. Kupujący odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów lub zapewnienie ich czytelności na ekranie urządzenia mobilnego.
9. W przypadku rezygnacji z usługi transportowej należy bezzwłocznie odwołać złożone zamówienie w trybie określonym w Regulaminie usług transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się dostępnym na stronie Internetowej: https://peup.um.opole.pl/#!/karta_uslugi/17438/uslugi-transportu-specjalistycznego-dla-osob-niepelnosprawny.
10. Urząd Miasta Opola nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu płatniczego PayU S. A.

§ 4 Ochrona danych

1. Administratorem Klienta Systemu Opole + w zakresie modułu Transport osób z niepełnosprawnościami w zakresie danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek 1A, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. +48 774511800.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola z siedzibą w Rynek 1A, adres: ul. Rynek 1A, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl.
3. Dane osobowe Klienta w systemie Opole+ przetwarzane są przez administratora na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie związanym ze świadczeniem usługi transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się.
b. art.6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody osoby chcącej skorzystać z usługi transportu dla osób z niepełnosprawnościami- mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się w zakresie danych przekazanych fakultatywnie.
c. art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgody uzyskanej bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą w zakresie stopnia jej niepełnosprawności.

4. Dane osobowe Klientów w Systemie Opole+ mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z administratorem umów.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu posiadania konta w Systemie Opole+.
6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z usług transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się.
7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania pisząc na adres iod@um.opole.pl lub usuwając konto w systemie Opole+.
8. Klient, którego dane dotyczą i który uważa, że jego dane przetwarzane są przez administratora w sposób nieprawidłowy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.opole.pl oraz w Systemie Opole + w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
2. Urząd Miasta Opola zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.opole.pl oraz w Systemie Opole +.