RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na platformie Opole+

 

Tożsamość administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Opole.

Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Rynek 1A, 45-015 Opole,

- poprzez e-mail: urzad@um.opole.pl,

- telefonicznie: +48 77 45 11 800.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować:

- listownie na adres: ul. Rynek 1A, 45-015 Opole,

- poprzez e-mail: urzad@um.opole.pl,

- telefonicznie: +48 77 45 11 800.


Cele przetwarzania Państwa danych i podstawa prawna

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wybranej przez Państwa usługi elektronicznej, która została udostępniona na platformie Opole+, w zakresie określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym składania podań i wniosków w oparciu o formularze elektroniczne umożliwiające realizację usług publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z platformy Opole+ jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe za pośrednictwem platrofmy będą przekazywane urzędowi właściwemu ze względu na realizację wybranej usługi.

Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w ramach platformy Opole+ mogą być inne podmioty, z którymi zostaną zawarte umowy na świadczenie usług serwisowych dla platformy.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy nie dłużej, niż do usunięcia konta użytkownika z platformy.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku ze skorzystaniem z danej usługi elektronicznej świadczonej na platformie Opole+ przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).Zmiany i usunięcia danych nie spowodują zmiany i usunięcia danych przetwarzanych przez podmioty publiczne, uzyskanych za pośrednictwem platformy, ponieważ administratorami tych danych są te podmioty publiczne przetwarzające dane osobowe w zakresie i przez okres określony przepisami prawa właściwymi dla danego podmiotu.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, szczegolowe informacje kontaktowe do UODO dostępne są pod tym linkiem).

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Usługi mogą wymagać podawania różnego zakresu danych osobowych wymaganego przepisami prawa (w szczególności określonych przepisami prawa wzorami podań i wniosków wymaganych do załatwienia danej sprawy).

Niepodanie kompletnych danych może skutkować niemożliwością realizacji usługi lub zwrotną korespondencją wymagającą uzupełnienia danych.

Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych w ramach korzystania z platformy Opole+, należy skorzystać z innego przewidzianego prawem sposobu złożenia wniosku, np. osobiście w urzędzie w sposób tradycyjny.

 

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych na platformie Opole+ zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

 


 

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. ).